Januari 2018

Februari 2018

Maart 2018

April 2018

Mei 2018

Juni 2018

September 2018

10-9-2018 | De Stad van Axen in de praktijk - Basisdag door Gwen Timmer

Informatie

Doelgroep: zie Druppel Academy
Aantal dagen: 1
Data: maandag 10 september 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514 AX Utrecht
Trainer: Gwen Timmer
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

De Stad van Axen met de Axenroos is ontwikkeld door Ferdinand Cuvelier, filosoof en psychodrama-therapeut, op basis van de Roos van Leary voor volwassenen. In de Axenroos wordt door middel van totemdieren de interactie tussen mensen verbeeld. Kinderen leren aan de hand van de eigenschappen van de dieren te herkennen hoe zij zelf reageren en handelen. De Axenroos wordt met name in Vlaanderen gebruikt bij sociale vaardigheidstraining in het basisonderwijs.

De Axenroos is goed toepasbaar in het werken met clienten (jong en oud). Door de totemdieren krijgen zij inzicht in hun sociale functioneren.
Als therapeut kun je je met behulp van de Axenroos bewust worden van je eigen functioneren en overdrachtspatronen.
Het is een speels en krachtig model om inzicht te krijgen in de patronen die we bewust en onbewust in onze interactie met elkaar gebruiken.

Werkwijze: Leren door doen en verdiepen

  • Kennismaking met de Stad van Axen, de interactiewijzen (Axen) en de totemdieren
  • Onderzoek hoe verschillende door jou ingenomen Axen effect hebben op de interactie met anderen
  • Wat gebeurt er als je die vertrouwde rollen in huidige situaties onbewust opnieuw inneemt, met name in situaties waarin je onder druk staat of waarin stress of conflicten spelen?
  • Welke inzichten levert dit je op, voor jou als therapeut en in het werk met je clienten?

Theoretisch kader
  • Axenroos-basisposities: boven, onder, samen, alleen, voor, tegen.
  • Axen en hun totemdieren met kernkwaliteiten en valkuilen: geven en nemen, loslaten en vasthouden, aanvallen en verzetten.
  • De dynamiek van de wederkerigheid van rollen. Grondregels.

Materiaal

Achtergrondinformatie over de krachten en valkuilen van de zes Axen van de Axenroos.

Begeleiding

Gwen Timmer van Praktijk Parabel, praktijk voor persoonlijke ontwikkeling, is therapeute, trainer, supervisor en opleider. Ze heeft haar eigen werkwijze ontwikkeld in het werken met de Axenroos. Gwen gebruikt kennis en begrippen vanuit psychodrama, systemisch werk, transactionele analyse, NLP en traumawerk. 

Bij voldoende belangstelling start in het najaar de meerdaagse opleiding Leergang Stad van Axen.

INSCHRIJVEN
24-9-2018 | Start zesdaagse leergang Stad van Axen door Gwen Timmer

Informatie

Doelgroep: zie Druppel Academy
Aantal dagen: 6 (Vervolg op de basisdag van 5 april of 5 juni 2018, of 10 september 2018, apart inschrijven)
Data: 24-9, 29-10, 12-11, 17-12, 14-1, 11-2
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514AX Utrecht
Trainer: Gwen Timmer
Kosten: € 1100,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

De leergang Axenroos verdiept zelfinzicht, herkenning van patronen, gemis en verlangen, zoeken naar essentie. We werken onder meer langs de principes van Transactionele analyse, systemisch werk, hechtingstheorie, geweldloze communicatie en trauma- en verliesverwerking. De leergang bestaat uit de volgende zes dagen:

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

Je leert via eigen ervaringen. Door het model van de Axenroos in deze leergang zelf te gaan ervaren, leer je er ook mee werken vanuit je eigen kernwaarden, invalshoeken en expertise. Theorie vormt een substantieel onderdeel van deze ervarings- en persoonsgerichte training. Het doel is om de verschillende lagen in sociale interacties te gaan herkennen en te kunnen gaan aansturen, opdat wezenlijke ontmoeting, eigenheid en persoonlijke effectiviteit wordt gestimuleerd.

 Lesdag 1: Inzetten in de Stad van Axen

Lesdag 2: Wallen van de Stad van Axen

Lesdag 3: Kind, Ouder en Volwassene in de Stad van Axen

Lesdag 4: Systemisch waarnemen en handelen

Lesdag 5: Levensscripts, drijfveren, constructieve en destructieve boodschappen

Lesdag 6: Integratie en heling

Materiaal

Bij iedere dag van de leergang krijg je een onderdeel van de reader met achtergrondinformatie over de theoretische concepten van die dag, verdieping van het werken met de Stad van Axen in relatie met de theoretische kaders.

Begeleiding

Gwen Timmer van Parabel, praktijk voor persoonlijke groei. Gwen is therapeute, trainer, supervisor en opleider. Ze heeft een eigen werkwijze ontwikkeld in het werken met de Axenroos. Hierin verweeft ze kennis en begrippen vanuit psychodrama, systemisch werk, transactionele analyse, NLP en traumawerk.

Dag 1: Inzetten in de Stad van Axen

Op deze dag gaat het om de twee niveaus van interactie. Op betrekkingsniveau (relatieniveau) hebben we het over de 'Axen': de posities vanwaaruit je de interactie met de ander aangaat. Op inhoudsniveau hebben we het over 'inzetten': hetgeen waar de communicatie over gaat, de transactie. In onze vragen, meningen en conflicten zijn inhoud en betrekking vaak niet congruent en we horen dat terug in dubbele en onderliggende boodschappen. Je leert de inzetten in hun verschillende dynamieken met de Axen herkennen. Het onderscheiden van deze twee geeft veel inzicht en duidelijkheid. De inzetten uit de Stad van Axen worden in de leergang gekoppeld aan de chakra’s, de plekken in het lichaam waar zichtbaar wordt wat er op het spel staat in samenhang met de ontwikkelingsfasen van een kind van baby tot puber.

Dag 2: Wallen van de Stad van Axen

We richten ons op de constructieve en destructieve kanten van de zes Axen, in combinatie met de zes inzetten. We verdiepen ons in 'walgedrag': gedrag dat ontstaat als mensen vastzitten in bepaald gedrag zonder keuzemogelijkheden. Het innemen van de wallen van een Axe is vaak bepaald door vroegkinderlijke patronen, die we in ons systeem hebben geleerd en in overdracht herhalen. Systemisch kijken en handelen is heel behulpzaam om te gaan ervaren wát je hier nu eigenlijk aan het herhalen bent en waarom dat niet oplevert wat je zou willen.

Dag 3: Kind, Ouder en Volwassene in de Stad van Axen

In deze dag sluiten we aan op de principes van de Transactionele Analyse (E. Berne). Egoposities: Ouder- Kind en Volwassene, het Aangepast of Vrije kind (Inner Child). Handel je vanuit de Ouder-, Kind- of Volwassene positie? In begeleiding is het herkennen van en kunnen omgaan met 'walgedrag' van belang. Hoe nodig je iemand uit om de oude, ooit ingenomen positie te verlaten en naar een Axe te bewegen die meer uitdrukt, wat er wezenlijk aan de hand is en wat je eigenlijk in het contact wilt uitdrukken? Dat vraagt van jou als begeleider dat ook jij je eigen 'walgedrag' kent en kan veranderen.

Dag 4: Systemisch waarnemen en handelen
Tijdens de vierde dag gaan we in op aan aantal systematische perspectieven waarvanuit je kunt waarnemen en je interventies in het werken met de Axenroos kunt bepalen. Aan de orde komen: de theorie van de contextuele therapie (Nagy), systemische principes als plek en plekverwisseling, ordening, balans tussen geven en nemen en horizontale en verticale loyaliteit. Het systeem van herkomst, waarin we ook in de basisdag hebben gewerkt, is een onbewuste blauwdruk voor het verdere leven. Handelingen - zoals taken daar laten waar zij horen, gemis nemen, schuld en schaamte kunnen verduren - geven ruimte voor eigenheid. Zeker in het werken met kinderen en kinderen en ouders is kunnen waarnemen vanuit systemisch perspectief van belang.

Dag 5: Levensscripts, drijfveren, constructieve en destructieve boodschappen
Deze dag gaan we verder in op de theorie van de Transactionele analyse, in combinatie met systemische principes. Vroege, ingrijpende ervaringen in het leven en imprints vanuit het systeem van herkomst en de hechtingspatronen leiden bij kinderen al heel jong tot, vaak onbewuste, overtuigingen over zichzelf, het leven en anderen. Dat wordt in TA een levensscript genoemd. Dat wat kinderen meemaken en hebben begrepen als (nonverbale) ouderlijke boodschappen wordt omgezet in overtuigingen en conclusies die het zelfbeeld aansturen. In TA worden dat scriptboodschappen genoemd, zoals: "Wees niet belangrijk', 'Heb geen behoeftes', 'Hoor er niet bij' of 'Wees niet jezelf'. Deze overtuigingen beïnvloeden zelfbeeld, wereldbeeld, relaties en identiteitsbeleving. Ervaringen van pijn, verwarring en gemis, die aan deze overtuigingen vooraf zijn gegaan zoals bijvoorbeeld (emotionele) verwaarlozing, vernedering en kritiek, traumatische ervaringen, jonge verliessituaties niet konden worden gevoeld of verwerkt. Dan leeft iemand vanuit vermijding, angst, wantrouwen, agressie of aanpassing. In TA worden drivers genoemd die menselijk gedrag aansturen om de pijn niet te voelen. Je kunt dat ook overlevingsstrategieën noemen. Bewustwording van dit script en het veranderen ervan is een belangrijk therapeutisch doel. We combineren de inzetten en Axen van de Axenroos met de TA-theorie van Strooks, de onvoorwaardelijke en voorwaardelijke, de destructieve boodschappen van de wallen en de constructieve boodschappen vanuit de volle Axe. Het OK-kwadrant, waarin de verschillende overtuigingen op niveau van identiteit in schema zijn gezet, is heel behulpzaam voor herkenning van wat er speelt.

Dag 6: Integratie en heling
Deze laatste dag van de leergang besteden we ook aandacht aan de diverse praktijksituaties waarmee deelnemers te maken hebben. We kunnen in groepen met casuïstiek werken. Het overkoepelend model waarmee we werken is de splitsing in delen (gekwetste of traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen). Dit model werd door dr. Franz Ruppert ontwikkeld voor trauma- en verliesverwerking, maar is heel goed toepasbaar in iedere situatie waarin er van splitsing in de persoonlijkheid sprake is. Doel is: handelen vanuit integratie van de delen, waarbij de gezonde Volwassen delen de regie hebben en de verantwoordelijkheid voor de eigen kwetsing nemen.

INSCHRIJVEN

27-9-2018 | Levensbeschouwing en religie in je praktijk door Alice Mulder en Hans van der Esch

Informatie

Doelgroep: zie Druppel Academy 
Aantal dagen: 1
Datum: 27 september 2018
Locatie: ntb
Trainers: Alice Mulder en Hans van der Esch 
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

Ieder mens heeft zijn eigen levensbeschouwing of religie. Soms is die heel specifiek geënt op bijvoorbeeld de antroposofie, de Bijbel of de Koran. Hoe ga je als therapeut om als deze ‘grote verhalen’ voor je cliënten een grote rol spelen in hun leven?

Wat zijn 'grote verhalen'?

In de loop van de tijden hebben mensen zich op allerlei manieren afgevraagd wat de zin is van het leven, van hun aanwezigheid op deze aarde. Ze vertellen elkaar verhalen, die mogelijke antwoorden geven op belangrijke levensvragen. Veel van die verhalen vinden we terug in geschriften van levensbeschouwelijke richtingen. Bewust of onbewust spelen deze verhalen een rol bij de ontwikkeling van een (persoonlijk) wereldmodel, dat weer bepalend is bij het maken van keuzes in opvoeding, omgaan met elkaar, werk enz. In je praktijk komen mensen van allerlei religies en levensbeschouwingen. Het is fijn als je daar meer over weet en kunt aansluiten bij je cliënten.Bijvoorbeeld: Als de Boeddha zegt dat een vleugelslag van een vlinder aan de ene kant van de aarde tot een storm aan de andere kant kan leiden, dan wordt duidelijk dat alles met alles samenhangt. Welke invloed kan dit inzicht hebben op levensbeschouwing, gedrag, opvoeding enz.? 

Inhoud training

In deze training verken je wereldmodellen aan de hand van ‘grote verhalen’ en leer je hoe je ze kunt gebruiken in begeleidingstrajecten. Er is ruimte voor uitwisseling en theoretische verdieping. Er wordt ingezoomd op terugkerende thema's als schuld en schaamte, interne en externe lotsbepaling.

Begeleiding

Alice Mulder en Hans van der Esch. Beiden hebben een achtergrond in integratieve therapie, supervisie en hypnotherapie. INSCHRIJVEN

Oktober 2018

November 2018

2-11-2018 | De impact van verlieservaringen op de relatie tussen ouder en kind door Toekie van Apeldoorn

Informatie

Doelgroep: zie Druppel Academy
Aantal dagen: 1
Datum: vrijdag 2 november 2018
Locatie: Oorsprongpark 7, 3581 ET Utrecht
Trainer: Toekie van Apeldoorn, bijgestaan door Pauline Allan
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud

Iedereen maakt verlieservaringen mee. Of dit nu is verlies van jeugd omdat we als kind al jong oud moesten zijn of verlies op latere leeftijd door ziekte, scheiding, overlijden, etc. Verlies hoort onlosmakelijk bij leven. Niet genomen verliezen komen gemakkelijk tussen een volwassene en een kind in te staan. Herken jij, in contact met een kind, wat van jou is? Kun je onderscheid maken tussen mijn en dijn? Vanuit herkenning kan verandering ontstaan. Het aannemen en insluiten van je eigen verlieservaringen zijn belangrijke stappen naar meer vrijheid voor zowel ouder als kind. 

Onderwerpen die aan bod komen: 
  • Perspectief: kind van mijn ouders of ouder van mijn kind? 
  • Wat staat er in de schaduw cq. hoe saboteer ik? 
  • Mijn & dijn; thuisbrengen wat thuishoort.

Werkwijze: Leren door doen en verdieping

De training is gericht op ervaren. Aan de hand van opstellingsoefeningen ervaar je hoe een systemische kijk op verlieservaringen ouder en kind meer vrij maakt. Je vergaart bewustzijn over hoe projectie op het kind in z'n werk gaat en maakt een begin met het aannemen van je eigen verliezen. Theorie, oefeningen en persoonlijke ervaringen wisselen elkaar af. Je leert je eigen bewegingen beter kennen en doet tegelijkertijd ervaring op hoe dit in te zetten in je professionele omgeving.

Materiaal

Leren door ervaren; jezelf als instrument.

Trainers

Toekie van Apeldoorn is opgeleid tot psycholoog, jurist, systemisch werker en kindercoach. Ze is oprichter van de Kindercoaches en haar kennis en ervaring als mens, systemisch werker en kindercoach bundelt zij om kinderen en ouders krachtig en doeltreffend te begeleiden. Toekies gevarieerde achtergrond en haar spontaniteit gecombineerd met haar voorliefde voor kinderen resulteren in een deskundige begeleiding rechtstreeks vanuit het hart. www.dekindercoaches.nl

Pauline Allan is integratief Kinder- en Jeugdtherapeut en moeder en heeft samen met een collega (sinds 2005) een eigen praktijk. Ze assisteert Toekie. Zelf groeide zij op in een warm en veilig nest. Dit gunt zij ieder kind en iedere ouder. Uit ervaring weet zij, hoe helend systemische opstellingen voor ouder en kind kunnen werken. Ze volgt regelmatig trainingen (o.a. bij de Kindercoaches) op het gebied van Systemisch werk (opstellingen) en rouw en verlies. “Zelfontplooiing is immers goed voor je rimpels”.

INSCHRIJVEN
13-11-2018 | Spiegelschrift door Christine de Vries

Informatie

Doelgroep: zie Druppel Academy
Aantal dagen: 1
Datum: 13 november 2018
Locatie: Hooghiemstraplein 151, 3514AX Utrecht
Trainer: Christine de Vries
Kosten: € 195,- (inclusief studiemateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch)

Inhoud training

Reflectieve schrijfvormen als creatieve manier voor professionals om je eigen handelen en functioneren te onderzoeken, ook als je nog geen ervaring met creatief schrijven hebt. Als professional is het van groot belang dat je kunt reflecteren op je eigen handelen. Schrijvend kun je het reflectieproces op creatieve wijze versterken, verdiepen en verrijken, doordat de verbinding met het innerlijke zelf (opnieuw) wordt vormgegeven en hersteld.

Werkwijze: Leren door doen en vrediepen

Door heldere opdrachten en duidelijke structuur ervaar je op creatieve en spontane manier te verwoorden wat om aandacht vraagt. De pen brengt je als vanzelf voorbij het dagelijkse denken naar die innerlijke lagen in het bewustzijn, die verrassend veel informatie, herinneringen en kennis bevatten. Zo wordt schrijven een vorm van spiegelen en krijg je zicht op wat al aanwezig is, maar nog niet de ruimte heeft gekregen om gekend te worden.

Materiaal

De deelnemers krijgen pen en papier.

Begeleiding

Christine de Vries (1963) is schrijfdocente en trainer bij Shodo
Via verpleegkunde en management in de gezondheidszorg is ze haar weg als professionele begeleider begonnen met supervisiekunde. Uiteindelijk heeft zij de kracht van systemisch werk ontdekt en heeft hierin verschillende opleidingen gevolgd. Creatief en reflectief schrijven is al 25 jaar haar favoriete werkvorm en heeft er acht (werk)boeken over geschreven. www.shodo.nl


INSCHRIJVEN

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Lees voordat je je aanmeldt eerst onze privacyverklaring.